Press: Svenska pressreleaser: 6 Februari 2015

KMR

FN:s barnrättskommitté ger Sverige stark kritik för den ökade utskrivningen av ADHD-droger till barn

2015-02-06

FN:s barnrättskommitté har nu publicerat sin granskning av hur Sverige följer barnkonventionen. Och kommittén är allvarligt bekymrad över ökningen i ADHD-diagnoser med åtföljande förskrivning av psykostimulantia (Ritalin, Concerta) till barn i Sverige. Man begär bland annat att verklig hjälp till barn, föräldrar och lärare nu ”is given priority over the prescription of drugs in addressing ADHD” och andra beteendediagnoser.

Tyvärr har inte de instanser i Sverige, som ska se till att barnkonventionen följs i det här området vidtagit några effektiva åtgärder. Man har inte följt principen: ”Vid alla åtgärder som rör barn … skall barnets bästa komma i främsta rummet”, utan har tillåtit att förskrivning av starka psykiatriska preparat har hamnat ”i främsta rummet”, har getts företräde framför verklig hjälp för barn med beteendeproblem.

Det har under den sista tiden framkommit att till och med psykiatrins egna representanter har invändningar mot att förskrivning av psykostimulantia blivit en ”bot” för barnens dåliga arbetsmiljö i skolan och för bristen på pedagogiskt stöd. Som när verksamhetschefen för BUP i Västmanland förfärades över situationen och sade: ”Det är inte BUP:s arbete att medicinera mot dålig arbetsmiljö, dålig skolmiljö.” [1] Och när psykiatrins representanter på Gotland – där hela 7 % (!) av alla pojkar 10-14 får psykostimulantia – erkände att de flesta av barnen fick preparaten på grund av dåligt vuxenstöd i skolan; att det med andra ord var ett pedagogiskt och socialt problem – inte ett medicinskt – man ”löste” med de narkotikaklassade ämnena.

FN:s barnrättskommitté reagerar nu på den allvarliga situationen och skriver i den just publicerade granskningen att ”lämpliga och vetenskapligt baserade” åtgärder måste ges prioritet över förskrivningen av psykostimulantia.

Man är allvarligt bekymrad över att myndigheter i Sverige, som ska ta till vara barnens rättigheter, har tillåtit den ökade förskrivningen, utan att skänkt behövlig uppmärksamhet till de skadliga effekterna och till missbruket av dessa narkotiska preparat.

Man vill också att regeringen ser till att oberoende experter (alltså inte de experter, ofta med band till läkemedelsindustrin, som skapat den allvarliga situationen) ska granska diagnosticeringen och utskrivningen av psykostimulantia.

Barnrättskommitténs kritik och rekommendationer i det här området kan läsas på sidorna 9-10 i rapporten: Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015) [2].

Nu är det upp till politiker och myndigheter – som alla ska se till att barnkonventionen följs i det här området – att vidta åtgärder i enlighet med barnrättskommitténs rekommendationer.

[1] BUP: ADHD-droger ges mot ”arbetsmiljöstörning” i stökiga klasser http://www.kmr.nu/pressrel_2014_02_22-bup-adhd-droger-ges-mot-arbetsmiljostorning-i-stokiga-klasser.htm

[2] FN:s barnrättskommitté, Concluding observations on the fifth periodic report of Sweden adopted by the Committee at its 68th session (12 – 30 January 2015), 4 februari 2015, http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSWE%2fCO%2f4%20ADVANCE%20UNEDITED%20VERSION&Lang=en

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten