Press: Svenska pressreleaser: 31 Oktober 2014

KMR

ADHD-skandal: tusentals biverkningar och över tusen förgiftningsfall mörklades

2014-10-31

Tusentals dokumenterade biverkningar och över 1000 förgiftningsfall mörklades inför Socialstyrelsens regeringsuppdrag om ”ADHD-behandling”. Bland annat 90 förgiftade barn i åldrarna 0-4 år som osynliggjordes. Experter med finansiell koppling till läkemedelsindustrin anlitades inför uppdraget.

Regeringsuppdraget som Socialstyrelsen fick innebar ordagrant att man skulle ”ge en så komplett bild av risker och biverkningar som möjligt” vid behandling av ADHD med centralstimulerande medel. Men så blev det verkligen inte. Närmast tvärtom.  Man lät istället betalda psykiatriska experter styra över utredningen. Mer behöver knappast sägas om utfallet.

Man kan ha mycket åsikter om ADHD och dess behandling med centralstimulerande medel, men så här får inte en myndighet bära sig åt. Det ifrågasätter trovärdigheten totalt.

Betald expert
KMR anmälde en av Socialstyrelsens ADHD-experter som fick 58 000 kronor av ett läkemedelsbolag för att öka antalet barn med ADHD-diagnos och driva upp förskrivningen av bolagets ADHD-drog. (1) Detta är anledningen till att Gävleborgs län idag har landets högsta antal (7,5%) av alla pojkar 10-14 år på ADHD-droger. Psykiatrikern, som är verksam i Gävleborgs län, skulle enligt jävsreglerna aldrig ha antagits till Socialstyrelsens expertgrupp. GD på Socialstyrelsen avslog dock KMRs anmälan eftersom ”inget nytt framkommit”.  "De kände redan till det", var anledningen till avslaget!

Biverkningar mörklades
KMR har även avslöjats att det finns tusentals oanalyserade och ouppföljda biverkningsbeskrivningar hos Läkemedelsverket, som aldrig blivit del av biverkningsstatistiken. Man har bara lagt dem åt sidan. Journalister och politiker har lurats till att tro att dessa inte finns.

För media (bl.a. UNT 29/7) har Läkemedelsverket berättat: ”Trots att förskrivningen (av ADHD-droger) ökat har det inte inkommit fler biverkningsrapporter till Läkemedelsverket.” Och media för lydigt vidare bilden av en verksamhet i kontroll, där ”säkerhetsövervakningen” är god, och ”Ingen anledning till oro!” och där de runt 50 biverkningsrapporter om ADHD-droger som inkommer per år är vad myndigheten vet existerar – eller säger sig veta.

För vad Läkemedelsverket inte berättat är att man de sista åren, årligen fått in tusentals biverkningsbeskrivningar som aldrig blivit del av biverkningsstatistiken. Man låtsas vid kontakt med journalister och politiker som att man inte är medveten om dessa, som att de inte finns. Men de finns i rummet bredvid.

Den avdelning på Läkemedelsverket som tagit emot dessa beskrivningar är licensenheten, dit psykiatriker vänder sig för att få tillstånd att skriva ut rent amfetamin (oftast preparatet Metamina). Och för att få detta tillstånd måste man först ha prövat ”godkända preparat” som Concerta, Ritalin och Strattera – och då funnit att dessa inte fungerade och gav biverkningar. Man måste då beskriva varför de inte fungerat. Och det är ingen rolig läsning.

För år 2012 har 280 psykiatriker berättat att Concerta, Ritalin, Equasym, Medikinet, Strattera inte fungerat/slutat fungera och ofta gett ”intolerabla biverkningar” – till den grad att man inte längre kan skriva ut preparaten – och nu vill pröva med rent amfetamin (Metamina).

KMR har gått igenom alla dessa licensansökningar med beskrivningar. Det har knappast någon annan. Biverkningarna är ofta allvarliga och ibland våldsamma:

”Skakningar, andningssvårigheter. Slöhet och ep-anfall. …  blivit forcerad, taggig, irriterad och dysforisk. … gav som biverkan panikattacker och hjärtklappning … tilltagande ångestattacker, nedstämdhet, döds - och suicidtankar.  … Blev hyperaktiv plågades av huvudvärk, lättirriterad och aggressiv…”  (läs mer på http://jannel.se/ADHD.LV2014.pdf)

Av dessa 280 psykiatriker är det bara ett ytterst fåtal (max 9-10 st) som lämnat in en obligatorisk rapport till biverkningsregistret över dessa tusentals biverkningar.

När man då tittar i det officiella biverkningsregistret så ser allt förhållandevis väl ut. Och utåt låtsas Läkemedelsverket som om de inte finns.

Förgiftningsfall
Och de 1043 barn som de sista tre åren förgiftats av narkotikaklassade ”ADHD-preparat”, och som rapporterats till Giftinformationscentralen, passade heller inte in i utredningens vinklade upplägg. De gömdes undan. GD Lars-Erik Holm på Socialstyrelsen kände även till dessa.

Enligt uppgifter utlämnade med stöd av offentlighetsprincipen har vi 1043 enskilda fall de sista tre åren (2011-2013) där svenska barn rapporterats ha blivit förgiftade av centralstimulerande narkotika (amfetamin/metylfenidat). (2) Antalet barn förgiftade av centralstimulerande narkotika nådde förra året den högsta nivån någonsin – 373 enskilda fall.

Den allvarligaste delen av denna skandal är antagligen förgiftningsfallen bland småbarn, där nästan 90 barn i åldrarna 0-4 rapporterades som förgiftade av psykostimulantia (amfetamin, metylfenidat som Ritalin och Concerta, och Strattera) under 2013.

Och som om det här inte var nog: Endast ETT enda av dessa 90 fall av förgiftning har rapporterats till Läkemedelsverkets biverkningsregister, trots gemensamma EU-krav på att förgiftningar ska rapporteras dit. Vilket i sin tur betyder att dessa fall inte på något sätt blir utredda av Läkemedelsverket. 

Vi har också för 2013 alla de samtal som inkommit till Giftinformationscentralen (GIC) om hur många barn i åldrarna 10-19 år som med dessa preparat gjort ”suicidförsök eller överdosering i annat självdestruktivt syfte”: Det kom till GIC in 158 rapporter om barn och ungdomar (10-19) som blivit förgiftade på det sättet.

Här är det till och med än värre med utredningen och uppföljningen av vad som hänt: INGEN ENDA biverkningsrapport har inkommit till Läkemedelsverket om dessa förgiftningsfall, INGEN ENDA. Ingen utredning eller uppföljning har skett i något av fallen.

Och så till Socialstyrelsens hantering av saken.
När myndigheten i april fick frågan om utredningsinsatser om förgiftningsfallen som skett 2013, svarade projektledaren: ”Vi har tyvärr inga handlingar om förgiftningsfall.” Myndighetens insatser sträckte sig då till att slå en signal till GIC för att sedan på ett smidigt sätt vifta bort skandalen. Socialstyrelsens projektledare skriver (11 april 2014) dessa fantastiska ord:

”Jag har talat med Giftinformationscentralen, som menar att statistiken över antalet frågor inte går att jämställa med antalet fall. Ett förgiftningsfall kan exempelvis generera många frågor till Giftinformationscentralen.”

Så kan det gå när man inget vill veta, när data inte passar in i den förutbestämda agendan, och när man snabbt och effektivt vill försöka gömma en uppblossande skandal.

Det behövdes bara en enkel begäran med stöd av offentlighetsprincipen för att få ut antalet enskilda förgiftningsfall bland barn för åren 2011-2013. GIC kunde, som ovan, berätta att 1043 enskilda förgiftningsfall inträffat bland barn under de sista tre åren.

En ny förfrågan om vad Socialstyrelsen gjort för de förgiftade barnen i sin utredning, fick av projektledaren den 7 oktober svaret att man inte tar upp dessa fall överhuvudtaget!

Allt det här är känt för GD Lars-Erik Holm, som mycket lätt kunde ha sett till att ställa samman alla fakta om dessa förgiftade barn, följt av effektiva åtgärder så att vi inte vid årets slut behöver finna att 400 nya barn förgiftats av narkotikan.

Men ingenting gjordes och när Socialstyrelsen nu ger ut rekommendationer om utskrivning av drogerna har alla förgiftade barn - och biverkningar - trollats bort.

Det skulle vara omöjligt för Socialstyrelsens experter – alla starka propagandister för just dessa droger – att föra ut sina ”rekommendationer” om man samtidigt berättade om den skandalösa situationen att 1043 barn blivit förgiftade av narkotikan. Eller att det finns flera tusen biverkningsrapporter som aldrig lämnats in.

Därför blev barnen osynliggjorda – de försvann.

Och de mediarepresentanter som faktiskt känner till saken brydde sig inte och ställde inga kritiska frågor. Om möjligt en än större skandal. 


(1) http://kmr.nu/pdf/IntresskonfliktKagstrom.pdf
(2) Delar av den här informationen kan hittas i Läkemedelsverket, ”Uppföljning av ADHD-läkemedel, Årsrapport från Läkemedelsverket 2013”, mars 2014, http://www.lakemedelsverket.se/upload/nyheter/2014/Arsrapport_2013_uppfoljning_ADHD.pdf

Övriga referenser och dokument i nedanstående pressmeddelanden:
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/adhd-vart-tog-de-1043-foergiftade-barnen-vaegen-i-socialstyrelsens-adhd-utredning-1075412
http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/socialstyrelsen-struntar-i-jaevsreglerna-i-adhd-utredning-1046309

http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/laekemedelsverket-moerklade-tusentals-intolerabla-biverkningar-av-adhd-droger-1036463

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten