Press: Svenska pressreleaser: 18 Juli 2014

KMR

Journalister läser inte de medicinska studier de publicerar

2014-07-18

Det är nu helt klart att många medicinska journalisterna inte läser de studier som de presenterar i sina respektive tidningar. Den senaste fadäsen var vetenskapsjournalisten Karin Bojs i DN som i triumf refererade till en studie i BMJ som påstod att varningar för antidepressiva medel resulterade i ökande självmord. Nå, den var helt fel – och det är riktigt allvarligt när den publiceras i DN.

Karin Bojs propagerar för psykiatriska droger som lösning på själsliga problem och vill inte se kritik om detta. Nå, hade hon bemödat sig att läsa studien, eller åtminstone kommentarerna från övriga experter under artikeln, så hade det kanske inte låtit lika glatt.  Hon är tyvärr inte ensam om detta.

Detta pressmeddelande är inte bara ett försök att korrigera eventuella idéer om att antidepressiva medel minskar självmord, som uppstått på grund av artikeln i DN, det är också en varning att lita för mycket på all publicerad halleluja om att psykiatriska mediciner skulle kunna bota psykiska problem eller förhindra självmord. Hittills har inget medel lyckats med detta. De kan möjligen undertrycka symtomen men det är allt.

Vi har fått tillåtelse att översätta och publicera en artikel av en prisbelönt undersökande journalist som tidigare jobbat på Washington Posts specialtidning Insight Magazine. Hon har i motsatts till alla de journalister som bara refererade positivt från artikeln i läkartidningen BMJ, läst den ursprungliga artikeln som orsakade en lavin av beställningsartiklar som likt ett kommando genomströmmade media i USA och andra länder.

Spin Doctors* försöker tona ner risker med antidepressiva – Ny studie som hävdar att Black Box varningar om antidepressiva orsakade ökning av självmordsförsök presenterar inte några bevis för detta påstående.

Av Kelly Patricia O'Meara
25 juni 2014

I ett uppenbart försök att avlägsna Food and Drug Administrations (FDA) "Black box” varningar (den allvarligaste varningen) som satts ut på etiketterna på alla antidepressiva medel, så hävdar en nyligen publicerad studie i British Medical Journal (BMJ) att: "säkerhetsvarningar om antidepressiva och den omfattande mediebevakningen minskade användningen av antidepressiva, och att det förekom samtidiga ökningar av självmordsförsök bland unga människor."

Medan medier publicerar denna slutsats utan ifrågasättande, med rubriker som "Black Box Varningar ökar självmordsförsöken" eller som USA Today skrev, "Varningar om Antidepressiva läkemedel kan ha slått tillbaka," så har tydligen ingen läst studien, eftersom den misslyckas att presentera några som helst vetenskapliga bevis som stöder dess slutsatser och, än värre, har lite att göra med självmordsförsök överhuvudtaget.

I korthet: BMJ studien föreslår att "Black Box" självmordsvarningar minskat antalet antidepressiva läkemedel som ordinerats och att det därefter varit en ökning av självmordsförsök i en viss åldersgrupp under en viss tidsperiod. Problemet är att varken deras logik eller metodologi avlägsnar FDA: s allvarligaste varning för antidepressiva.

Kom ihåg att under 2004, så satte FDA ”Black Box” varningar på alla antidepressiva medel eftersom byrån fann att det förekom självmordsbenägenhet i samband med användning antidepressiva medel. FDA var inte den enda tillsynsmyndighet som lade märke till dess antidepressiva-självmordskoppling – det har varit 37 läkemedelsreglerande byråvarningar från elva länder – i USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Irland, Ryssland, Italien, Danmark, Tyskland, Storbritannien-och EU, om att antidepressiva läkemedel orsakar självmord, självmordsrisker och försök.

Trots de traditionella mediernas täckning av BMJ artikeln, avslöjar en närmare granskning allvarliga brister och förvrängd logik:

Till exempel, så använde författaren av studien en "validated proxy" (representationsstudie) för att bestämma "självmordsförsök." Rent specifikt så granskade författarna antalet personer som skrevs in på sjukhus och akutmottagningar på grund av medicinförgiftningar orsakade av psykofarmaka."

Med andra ord, de personer som studiens författare hävdar vara självmordsförsök, använde redan psykofarmaka. Huruvida dessa "drogförgiftningar" var oavsiktliga eller inte, verkar det argumentera mer till förmån för ”Black Box” varningar än emot dem eftersom de var personer som redan använde psykofarmaka (författarna brydde sig heller inte om att inkludera vilka psykofarmaka de människor använde som upplevde förgiftningar orsakade av psykofarmaka).

För att göra det fullständigt klart, problemet med denna metod är att uppgifterna faktiskt inte bevisar att en person har tagits in på grund av ett planerat självmordsförsök eller, snarare, om det fanns en oavsiktlig överdos av psykofarmaka. Om det förelåg ett självmordsförsök, skulle man förvänta sig att författarna offentliggjorde vilka psykofarmaka eller kombinationer, som föranledde de "förgiftningar som orsakade av psykofarmaka”. Man skulle också förvänta sig att författarna skulle vilja ta denna information i beaktande som en del av slutsatserna. Det gjorde de inte.

Även om antidepressiva inte var inblandade (vilket författarna inte avslöjar), men andra psykofarmaka var inblandade, kunde man i alla fall förvänta sig åtminstone ett visst intresse och bekräftelse, som ifrågasätter vilken roll dessa andra psykofarmaka hade i läkemedelsförgiftningarna och var dessa "förgiftningar" oavsiktliga eller avsedda? Det gjorde de inte.

Dessa är alla giltiga frågor. Men ingen av dem tas upp i studien.

Faktum är att Columbia professor i psykiatri, Mark Olfson, och Michael Schoenbaum från National Institute of Mental Health (NIMH), svarade på dessa slutsatser genom att säga: "Akuta vårdbesök för psykofarmakaförgiftning är helt klart ett osäkert mått på självmordsförsök."

Olfson och Schoenbaum förklarade ytterligare att :

"En mer rimlig förklaring till de redovisade resultaten är att FDA varningar bromsade in en tidigare tillväxt i antalet med antidepressiv behandling. Under de följande åren, fanns det betydande – men sannolikt orelaterad - ökning av akutavdelningsbesök och sjukhusinläggningar av ungdomar i USA i samband med icke-medicinsk användning av bensodiazepiner, stimulantia och andra psykotropa (personlighetsförändrande) ämnen, "varav de flesta av dessa inte är självmordsförsök."

Trots studiens slutsats, så målade uppgifter från andra respekterade källor upp en helt annan bild.

(Se bifogade statistiker nedan i Pdf-format om självmordsförsök och självmord bland ungdomar i USA 10-17 år.)

Enligt uppgifter från Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och IMS Health, så var det, mellan 2004 till 2007, en 20% minskning av antalet 10-17 åringar på antidepressiva medel, och en 14% minskning av antalet icke-dödliga självskadehändelser för denna åldersgrupp. Det fanns också en 19% minskning av antalet fullbordade självmord.

Det här är en helt annan slutsats än den som ges i BMJ studien, som hävdar en ökning av självmordsförsök 21,7%, och ingen förändring i fullbordade självmord i denna åldersgrupp.

Internationellt respekterad psykiater, Dr David Healy, säger om studien:

"Det finns sammanfattningsvis så lite grund i de data som presenteras här för argumentet som görs att detta papper ger kanske bättre bevis på en annan agenda än något annat."

Även om studien har genomförts med finansiellt stöd från NIMH, så har eller hade fem av de sjutton författare finansiella intressekonflikter med läkemedelsföretag, däribland Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb, Wyeth, Pfizer och Novartis. Tre av dem fick direkta forskningsanslag eller bidrag från, eller var konsulter för, läkemedelsföretag och två var författarna till studier som finansieras av läkemedelsföretagen.

Men oavsett agendan för författarna, och i motsats till den missriktade media-blitzen, ger denna "kvasi-experimentella" studien inga vetenskapliga bevis för att minskad antidepressiv användning (på grund av "Black Box" varningar) ökade antalet självmordsförsök.

-------------------------

Kelly Patricia O'Meara är en prisbelönt tidigare undersökande reporter för Washington Times Insight Magazine. Innan arbetet som undersökande journalist, spende O'Meara sexton år på Capitol Hill som en kongresspersonal till fyra ledamöter i kongressen. Hon har en Bachelor of Science i statsvetenskap vid University of Maryland.

* Spin Doctors – läkare som medvetet förvränger data av ekonomiska eller andra skäl.

Bifogade statistiker:
Statistik 1
Statistik 2
Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten