Press: Svenska pressreleaser: 21 September 2013
KMR

SPIN DOCTORS: HUR DE MEDVETET FÖRFALSKAR STUDIER OCH FÖRSTÖR VÅRDEN
2013-09-21

En stor del av problemen vi ser i vården idag beror på förfalskade studier. Ett skräckexempel är en känd svensk psykiater som publicerade falska uppgifter om självmord vilket bidrog till en fortsatt lavinartad ökning av recept på antidepressiva medel. Läkare som betalas av läkemedelsbolag samt medicinska forskare vars främsta ambition är Nobelpriset, drivs inte av de ädla ideal som Hippokrates hade.

Helsingforsdeklarationen antagen av The World Medical Association (WMA) klargör reglerna för de etiska principer för medicinsk forskning som utförs på människor. Den antogs först av generalförsamlingen vid den 18:e WMA-kongressen i Helsingfors i juni 1964 och har varit den globala hörnstenen i forskningsetik och riktlinjer sedan dess.

Artikel 30 har följande lydelse:
Författare, redaktörer och förläggare har alla etiska skyldigheter vad gäller offentliggörande av resultaten av forskningen. Författarna har en skyldighet att offentliggöra resultaten av sin forskning på människor och är ansvariga för fullständighet och riktighet i sina rapporter. De bör följa vedertagna riktlinjer för etisk rapportering. Negativa och resultatlösa samt positiva resultat bör offentliggöras eller på annat sätt göras tillgängliga för allmänheten. Finansieringskällor, institutionell tillhörighet och intressekonflikter bör redovisas i publikationen.

Diametralt motsatt denna ädla ambition ligger verklighetens datarapportering; ett begrepp som officiellt kallas ”spin".

Spin Doctors
Tidskriften The Journal of American Medical Association (JAMA) definierar spin som "den specifika redovisning som kan snedvrida tolkningen av resultat och vilseleda läsare". Spin Doctors är alltså de läkare som förfalskar uppgifter, oftast på grund av finansiella band till Big Pharma, för att uppnå högre yrkesstatus eller för att få erhålla forskningsbidrag.

En av de mest dramatiska effekterna av spin kan ses i en studie som nyligen publicerats av JAMA. Forskarna rapporterade att över 40 procent av de bäst designade, expertgranskade vetenskapliga artiklar som publicerats i världens främsta medicinska tidskrifter, felaktigt framställde de faktiska resultaten av studierna.

För att bekräfta detta och för att identifiera typen och frekvensen av förvrängd presentation eller spin, utvärderade Boutron et al. systematiskt 616 publicerade rapporter med slumpmässiga kontrollstudier (Random Control Trials - RCT) och drog slutsatsen att "i det representativa urvalet av RCT som publicerades under 2006 … stämde rapporteringen och tolkningen av resultaten oftast inter överrens med resultaten." Majoriteten av den publicerade forskningen hade avsiktligt förfalskats.

Spin har dramatiskt förändrat vården och har påverkat miljontals människor på ett skadligt sätt. En av de mest chockerande exempel på detta är när National Institute of Healths (NIH) National Cholesterol Education Program dramatiskt sänkte, som en sjukdomsförebyggande strategi, den idealiska LDL-nivå för kardiovaskulär sjukdom år 2004. Därmed ökade antalet amerikaner för vilka statiner rekommenderas från 13 miljoner till 36 milj. Liknande siffror infördes i Sverige och övriga EU, om än ej med så drastiska följder.

Men efter en systematisk genomgång av litteraturen för att bekräfta om statiner är effektiva i att klara av hjärtsjukdom eller inte, publicerade den medicinska tidskriften The Lancet ett dokument med slutsatsen:

"Till stöd för statinbehandling för primär prevention av denna sjukdom hos kvinnor och personer över 65 år, citerar riktlinjerna sju och nio randomiserade studier, var för sig. Men dock kan inte en enda av studierna framvisa ett sådant bevis."

Således, för de 23 miljoner nya människorna i USA samt övriga miljoner i andra länder, nu med "höga LDL-nivåer”, finns det ingen giltig, vetenskapligt bevisad anledning att anta att de är i riskzonen. Men på grund av spin data, har de diagnostiserats med förhöjd risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom och pressas nu av sina läkare att ta koleresterol-statiner med mycket allvarliga biverkningar; biverkningar som i många fall är långt värre än de sjukdomar de påstås bota.

Skräckexempel
Ett av de värsta exemplen på spin i Sverige är psykiatriker Göran Isacsson vars senaste artikel om att antidepressiva medel skulle förhindra självmord spridits över hela Sverige och även utomlands. Den bidrog till en fortsatt kraftig ökning av förskrivningen av antidepressiva medel, liksom Isacssons tidigare artiklar i ämnet – med samma vinklade budskap.

Men data och slutsatser stämde inte alls.
Hela studien, hela artikeln, var uppbyggd runt uppgiften att ”bara” 15,2 % av de personer som fått sjukhusvård för depression innan självmordet hade antidepressiva medel i blodet vid rättsmedicinsk undersökning. En klar ”underbehandling” med andra ord – enligt Isacsson, som har finansierats av ett flertal läkemedelsbolag. Alla slutsatser om hur antidepressiva medel förhindrar självmord, alla rubriker i media år 2010, som ”Antidepressiva medel förebygger självmord”, ”Färre självmord med antidepressiv medicin”, byggde helt och hållet på denna faktauppgift.

Den rätta siffran var 268 procent(!) högre. Den rätta siffran var att i gruppen som varit intagen på sjukhus hade 56 procent antidepressiva medel i blodet vid rättsmedicinsk undersökning. En helt horribel felräkning. Knappast ett misstag. Allt föll ihop som ett korthus. Och då kan man verkligen inte tala om ”underbehandling”.

Tidskriften Acta Psychiatrica Scandinavica, där artikeln först publicerades, drog i det tysta tillbaka artikeln. I diametral motsats till den uppståndelse Isacssons ”upptäckt” hade orsakat, med braskande rubriker i våra största tidningar, bland andra, DN, Aftonbladet och Läkartidningen. Artikeln bidrog till att över 808 000 svenskar idag använder antidepressiva medel. I Kalmar län ökade recepten med 20 procent på bara de tre sista åren. Medel som inte alls förhindrar självmord, utan tvärtom riskerar att framkalla det. Det står så på varningstexten!

KMR har tidigare publicerat uppgifter om att hela 86 procent av alla självmord som anmälts enligt lex Maria under ett år hade föregåtts av intag av någon form av psykofarmaka, 77 procent hade använt antidepressiva medel och/eller antipsykotika. Siffrorna kommer från och har bekräftats av Socialstyrelsen – som inte vidtagit några som helst åtgärder.

Svenska medier var helt tysta som vanligt och man får börja fråga sig om Big Media och Big Pharma samarbetar.

Referenser:

  • World Medical Association. WMA Helsingforsdeklarationen - etiska principer för medicinsk forskning på människor: http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/
  • Boutron I, Dutton S, Ravaud P, Altman DG. Reporting and interpreting of randomized controlled trials with statistically nonsignificant results for primary outcomes. JAMA 2010; 303(20): 2058-64.
  • Hyman M. Dangerous spin doctors: seven steps to protect yourself from deception in medical research. Explore (NY) 2011; 7(2): 63-5.
  • Abramson J, Wright JM. Are lipid-lowering guidelines evidence-based? Lancet 2007; 369: 168-169.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2013 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.