Press: Svenska pressreleaser: 4 November 2011
KMR

SVENSKA PATIENTER FLYR ELCHOCKER – EN TRETTIOPROCENTIG MINSKNING PÅ ETT ÅR
2011-11-04


elchock

Antalet elchocker i Stockholm och Norrlandslänen sjönk med 30 procent under 2010. Fler patienter har på sista tiden fått verklig information om elchockernas förödande effekter och flyr nu denna brutala "behandling". Eftersom en katastrofal underrapportering existerat tidigare har man inte kunnat ta del av biverkningarna, som i vissa fall visat sig i form av närmast total minnesförlust.

Socialstyrelsen har absolut inte haft någon som helst koll över rapporteringarna. En separat undersökning har därför gjorts med stöd av offentlighetsprincipen, av ALLA kliniker i Stockholm och Norrlandslänen.

Det visade sig att det år 2009 gavs sammanlagt 20 500 elchocker (13 000 respektive 7 500).

För år 2010 är motsvarande siffra 14 500 (8 500 respektive 6 000). Det här innebär en minskning av antalet elchocker med 30 procent på bara ett år.

Information om de brutala elchockernas verkliga effekter har nått patienter via KMR:s informationskampanjer och via TV-program. Socialstyrelsens tillsynsenheter har nu också för första gången börjat kräva att Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser om patienters rätt till saklig information följs.

För första gången har också Socialstyrelsens tillsynsenheter – ställda inför flera omskakande anmälningsfall – börjat kräva att alla skador från elchocker ska följas upp, utredas och sammanställas.

Men Socialstyrelsens ledning går fortfarande i "rikspsykiatriker" Jan-Otto Ottossons och det vetenskapliga rådet, psykiatriker Lars von Knorrings fotspår. Man odlar gamla trosbaserade föreställningar om "goda effekter" och "skonsamhet". Detta trots att myndighetens ansvarige psykiatriker Mårten Gerle sitter på mängder av berättelser från patienter som fått sina liv förstörda av elchocker.

Man har inte vidtagit några effektiva åtgärder nationellt för att få de psykiatriska klinikerna att följa de direktiv som gäller för sjukvården i övrigt om "uppföljning och sammanställning av bieffekter på verksamhetsnivå".

Socialstyrelsen har inte heller för 2010 lyckats få in någon trovärdig statistik över antalet elchocker i landet. Några skräckexempel är:

• Västerbottens läns landsting som rapporterade 5 (!) elchocker till Socialstyrelsen – det verkliga antalet visade sig vara 1 545;

• Västernorrland som rapporterade 29 elchocker där det verkliga antalet var 1 402.

• Sammantaget fick Socialstyrelsen in rapport om att 18 205 elchocker gavs 2010.

Att jämföras med 2009 års data från myndigheten: 8 356 elchocker. Mycket av skillnaden mellan åren i Socialstyrelsens helt otillförlitliga uppgifter förklaras av att Stockholm år 2009 rapporterade 0 (!) elchocker, men 6 536 år 2010 (2 000 för lite).

Myndigheten begärde efter KMR:s alla avslöjanden om falsk statistik att landstingen skulle lämna de riktiga uppgifterna. Det skulle ske före den 7 oktober. Men bara 12 av 21 landsting följde kravet. Det här innebär högst troligt att Socialstyrelsen inte heller i år kommer att kunna presentera de riktiga nationella siffrorna över antalet elchocker.

Nu krävs det omedelbara åtgärder för att få riktiga uppgifter och för att skydda patienter. Psykiatrin ska inte längre komma undan med myter om att ECT inte är skadligt. De har kommit undan på grund av medveten underrapportering. De verkliga effekterna av elchocker måste följas upp och redovisas.

Socialstyrelsens tillsynsenheters krav i enskilda patientfall (se nedan) måste omedelbart gälla ALLA patienter.

Ansvarig verksamhetschef ska "säkerställa att ECT inbegriper:

• uppföljning av effekter och bieffekter

• utredning av minnesstörningar och andra kognitiva störningar samt eventuellt andra bieffekter

• åtgärder vidtas då bieffekter konstaterats

• uppföljning och sammanställning av bieffekter på verksamhetsnivå

• information till patienter om bieffekter utifrån aktuell kunskap."

Och alla de patienter som fått allvarliga minnesskador måste få ersättning via landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF).

De politiker som vill verifiera fakta, om dessa uppgifter verkar otroliga, kan lämpligen begära att få ta del av Socialstyrelsens uppgifter om antalet elchocker för 2010 och samtidigt begära att få en sammanställning av de effekter och skador av elchocker som upprättats nationellt och på landstingsnivå. De kommer då att få bevis för påståendena ovan.

SAMTIDIGT KRÄVER KMR I FÖRSTA HAND ATT ALL TVÅNGSMÄSSIG ECT PÅ GRAVIDA, BARN OCH ÄLDRE UPPHÖR MED OMEDELBAR VERKAN.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA och 1972 i Sverige av Scientologi-kyrkan för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården.
För mer information gå till KMR:s hemsida: www.kmr.nu

Den internationella övervakaren av psykiatrin
Kommittén för Mänskliga Rättigheter
Box 6039 , 129 06 Hägersten

Copyright © 2011 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.