Press: Debatt: Anders Milton och Eli Lilly
KMR

 

Anders Milton och Eli Lilly – när banden blir för täta
En historia om myndigheter och tjänstemän
i knät på läkemedelsindustrinOpartiskhet och saklighet, trovärdiga och allsidiga utredningar, hårda jävsregler, är lagstadgade krav för statliga myndigheter. Men inte för Anders Milton, den nationella psykiatrisamordnaren. Milton lämnar det i stället till läkemedelsbolaget Eli Lilly att bestämma att skattebetalarnas pengar ska investeras i psykiatriska droger.

Den 17 november delade Anders Milton och Socialstyrelsen ut en välkommen present till Eli Lilly. Man gav då bolagets inhyrda läkare Björn Kadesjö 2 miljoner och uppdraget att se till att alla landsting och kommuner tar till sig den biologiska psykiatrins ”kunskap om ADHD-behandling” av vuxna [1] http://jannel.se/kadesjo.milton.uppdrag.nov.05.PDF .

Eli Lilly vill få det antidepressiva medlet Strattera godkänt i Sverige. Det ska användas till behandling av barn och vuxna ”med ADHD”. Björn Kadesjö och Christopher Gillberg har av bolaget fått i uppdrag att leda de tester av psykofarmakan som ska leda till att Läkemedelsverket godkänner medlet i Sverige.

Kadesjö och Lilly såg i sin ansökan till etikprövningsnämnden i Göteborg den 29 oktober 2004 inga etiska problem med att testa det antidepressiva medlet Strattera på barn. Strattera sades vara ”mycket välundersökt och vältolererat av de allra flesta patienter” [2] http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.clinical.
trial.strattera.pdf
. Den enda allvarliga biverkning som föräldrarna fick veta (i föräldrainformationen, ett tillägg till ansökan) var att Strattera ”kan orsaka leverskador i mycket sällsynta fall”.

Idag vet vi att Kadesjö/Lilly egentligen visste bättre: I april 2005 varnade det europeiska läkemedelsverket (EMEA) för att Strattera kunde skapa ”fientlighet och emotionell labilitet” hos barn [3] http://www.emea.eu.int/pdfs/human/
press/pr/12891805en.pdf
. I slutet av september tvingades Lilly ge ut en så kallad black box-varning (allvarligaste varningstext) om att Strattera kunde ge självmordsbeteende hos barn som fick medlet [4] http://health.dailynewscentral.com/
content/view/0001711/61/
. I februari i år kunde man i ett opublicerat underlag till Läkemedelsverkets bedömning av Stratterabehandling läsa att det internationellt inkommit 431 rapporter om självmordsbenägenhet (inklusive 20 fullbordade självmord), 766 rapporter om hjärtstörningar och 172 om leverskador. På bara en månad (september-oktober 2005) hade det inkommit 130 rapporter om självmordsbenägenhet [5]. Och den här veckan publicerade det amerikanska läkemedelsverket FDA en rapport om kopplingen mellan ”ADHD-mediciner” och psykotiska tillstånd (med hallucinationer), våldsbeteenden, och självmordsbenägenhet. För Strattera fanns rapporterat 900 fall av aggression och våldsbeteende, 350 fall av psykos eller mani, och 400 fall av självmordsbeteende, fram till juni 2005 (på tre år). En stor del av rapporterna om psykoser med hallucinationer gällde barn under 10 år. En sak som noga framhölls i rapporten var att 80-90 procent av fallen med psykotiska reaktioner och med våldsbeteenden i samband med Stratterabehandling inte hade en tidigare historia av sådant beteende. Med andra ord, beteendet uppkom som ett resultat av ”behandlingen” [6] http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/briefing/
2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf
  .

Det framgår med all önskvärd tydlighet av det ovanstående att Eli Lilly väl kände till ett antal mycket allvarliga skadeverkningar av Strattera vid den tidpunkt man tillsammans med Kadesjö lurade föräldrarna till barnen i Göteborgsstudien att den enda allvarliga skadeverkningen var att Strattera ”kan orsaka leverskador i mycket sällsynta fall”.

Eli Lilly har investerat 3 200 000 kronor (32 000 per barn) i Kadesjös prövning och vill se resultat – att prövningen leder till att Strattera kommer ut på marknaden i Sverige. Det är ingen risk för att Kadesjö i media – eller för psykiatrisamordnaren Anders Milton – ska berätta om några skadliga effekter av Strattera. Han har nämligen i början av förra året skriftligen lovat Lilly att hålla tyst. Han ska om någon ställer frågor, ”direkt underrätta Lilly och inte avslöja någon information utan Lillys på förhand givna skriftliga godkännande” [7] http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.05.pdf  Det här är heller inget nytt för Kadesjö, som redan 2002 skrivit på ett liknande tysthetslöfte med läkemedelsföretaget [8]  http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.02.pdf . Under sina uppdrag för Socialstyrelsen, som bland annat innefattade att ta fram riktlinjerna för skolhälsovården och en ”kort kunskapsöversikt” om ADHD (2004) har Kadesjö sålunda varit bunden av tysthetslöften om Strattera. Naturligtvis måste Socialstyrelsens förra generaldirektör Kerstin Wigzell ha vetat om det när hon presenterade den av Kadesjö författade ”kunskapsöversikten” om ADHD våren 2004. I tillägg till detta är Kadesjö också ”kvalitetsansvarig” för Eli Lillys utbildningar om ADHD i Sverige [9] http://www.lilly.se/terapiomraden/adhd/
lakar_einaqutb.html
  Han ingår också i Advisory Board i bolagets marknadsföringsprojekt EINAQ [10] http://www.einaq.org/faculty.php3 .

Kadesjö står också som ansvarig verksamhetschef för Christopher Gillbergs katastrofala försök med Strattera till vuxna [11] http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/
application_gillberg_strattera_ethics_committee.PDF
Ansökan gällde 40 personer. Man lyckades emellertid inte få 40 personer till prövningen – en mycket märklig omständighet med tanke på allt som skrivits om de långa utredningstiderna och det omöjliga i att få behandling. Man fick ihop bara 20 personer. Och vad hände med dem? Tio (10) personer ”försvann” – 3 med den direkt uppgivna anledningen att medlet inte hade någon effekt, 2 kom aldrig till återbesöken, 1 patient avbröt på eget initiativ och utan angiven anledning – och 4 kom aldrig igång! [12] http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/
mpa_answer_gillberg_trial_2005-12-12.pdf
.

Av de 10 som återstod fick 5 (!) avbryta behandlingen på grund av skadeverkningar: 1 patient fick tas bort på grund av förhöjda levervärden, 2 på grund av aggressivitet/fientlighet och 2 på grund av depressivitet. Vi kan i Gillbergs rapport också läsa: ”En pat har genomfört hela studien.” Och i tillägg till denna enda patient, får vi veta, finns fyra (4) som fortfarande (vid tidpunkten i fråga) fanns kvar [13] http://jannel.se/refs_strattera_trial/report_
clinicaltrial_strattera_adults__051011.pdf
.

Resultatet, att 10 personer (hälften av dem som deltog) försvann, kan väl inte hur man än räknar, anses som positivt. Speciellt inte om man betänker att i tillägg till detta 25 procent av de ursprungliga deltagarna fick tas bort ur prövningen på grund av skadeverkningar – och att det till sist bara återstod en (1) patient som genomfört hela studien, som det var tänkt (och 4 andra som fortfarande fanns kvar)!

Men Anders Milton, nationell samordnare av psykiatrin, tyckte uppenbarligen att Björn Kadesjö – med alla hans avtal och kontrakt med Eli Lilly – var rätt person att leda landet mot ”målet” att få en omfattande ”ADHD-behandling” med psykofarmaka av vuxna i alla landets kommuner och landsting – och fängelser.

Den 23-24 mars ska Anders Milton och Björn Kadesjö uppträda i en av intresseföreningen Attention anordnad ADHD-konferens. Till saken hör att föreningen Attention fått 1 miljon kronor av Eli Lilly år 2004-2005 [14] http://jannel.se/lilly-attention/lilly.attention.pdf .

Man kan utan några överdrifter säga läkemedelsbolaget Eli Lilly ligger bakom det mesta på denna konferens.

Man kan också säga att Anders Miltons uppdrag till Björn Kadesjö helt strider mot de lagstadgade kraven på opartiskhet och objektivitet för statliga utredningar och uppdrag. Det är med andra ord olagligt.

 

Janne Larsson

skribent

janne.olov.larsson@telia.com

 

 

Referenser:

[1] Nationell psykiatrisamordning, Socialstyrelsen, Kadesjö, Uppdragskontrakt av den 17 november 2005, inkom Socialstyrelsen 7 december 2005, Dnr 11264/2005. http://jannel.se/kadesjo.milton.uppdrag.nov.05.PDF

[2] Lilly/Kadesjö, Ansökan om etikprövning, 29 oktober 2004, inkom etikprövningsnämnden i Göteborg den 9 december 2004.

http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.
lilly.clinical.trial.strattera.pdf

[3] EMEA, pressmeddelande, European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents, 25 april 2005, http://www.emea.eu.int/pdfs/human/
press/pr/12891805en.pdf

[4] Associated Press, Lilly to Add Suicide Warning to ADHD Drug Label,29 september 2005, http://health.dailynewscentral.com/
content/view/0001711/61/

[5] MHRA, Preliminary Assessment Report Strattera, 9 december 2005, (ej publicerad, skickas på begäran).

[6] FDA,  Psychiatric Adverse Events Associated with Drug Treatment of ADHD: Review of Postmarketing Safety Data, 3 mars 2006,

http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/06/
briefing/2006-4210b_11_01_AdverseEvents.pdf
 

[7] Lilly, Kadesjö, Confidentiality agreement, 8 februari 2005

http://jannel.se/lilly-attention/kadesjo.lilly.05.pdf 

[8] Lilly, Kadesjö, Confidentiality agreement, 26 november 2002.

[9] ADHD utbildning, EINAQ, http://www.lilly.se/terapiomraden/
adhd/lakar_einaqutb.html

[10] EINAQ Resources  http://www.einaq.org/faculty.php3

[11] Gillberg/Kadesjö/Lilly, Ansökan till forskningsetikkommittén vid Göteborgs universitet, 29 november 2002, inkom 14 januari 2003. http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/application_
gillberg_strattera_ethics_committee.PDF

[12] Läkemedelsverket, e-postsvar av den 12 december 2005. http://www.jannel.se/refs_strattera_trial/mpa_
answer_gillberg_trial_2005-12-12.pdf

[13] Gillberg/Råstam/Cederlund, Angående klinisk läkemedelsprövning, 11 oktober 2005, inkom Läkemedelsverket den 13 oktober 2005. http://jannel.se/refs_strattera_trial/report_
clinicaltrial_strattera_adults__051011.pdf

[14] Avtal Eli Lilly – Attention, http://jannel.se/lilly-attention/lilly.attention.pdf

 

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.