Press: Debatt: Öppet brev till socialministern
KMR

 

Öppet brev till socialminister Berit Andnor
ADHD-industrin och bluffen om de underbehandlade flickorna

 

Bästa Berit,

Jag såg att resultatet av det uppdrag du gav blev som förutbestämt: alldeles för få flickor får beteckningen ADHD och psykofarmaka.

Du tyckte, när du gav ditt uppdrag, att pojkarna "prioriteras" redan från förskolan och tog som exempel att det fanns "över 5 000 forskningsstudier kring adhd/damp som handlar om pojkar, bara 25 om flickor." [1] Du tyckte det var bra att pojkarna fick sina diagnoser men undrade "vem som ser flickorna". Du konstaterade att flickornas "symtom ofta misstolkas eller förblir osynliga". Det var en inbjudan till att hitta symtom hos flickor även om dessa var osynliga - de fanns där ändå. Du sade: "Vi kan inte heller ha ett samhälle som diagnostiserar pojkarna och struntar i flickorna", och begärde att också flickorna ges "stöd och hjälp".

Men som du vet Berit, är inte det här din egen idé. Det är en strategi för läkemedelsindustrin sedan flera år tillbaka att se till att fler flickor får den psykiatriska diagnosen ADHD och psykofarmaka.

Som en av de största auktoriteterna i ADHD-branschen, psykiatriprofessor Joseph Biederman, sade redan 1999: "… det finns ingen anledning att behandlingen av flickor med ADHD ska vara mindre aggressiv än den som pojkar med ADHD får." [2] Biederman har under årens lopp producerat den ena studien efter den andra - och i dem alla säger han att fler flickor, fler pojkar och fler vuxna behöver "medicin". Hans bindningar till de läkemedelsbolag som tillverkar "medicinen" blir en lång, lång lista [3].

Slutsatserna i den av läkemedelsbolaget Novartis (tillverkare av Ritalina) förra året publicerade studien om flickor och ADHD var: "Allmänheten och vuxna som är bekanta med ADHD är överens om att tillståndet ofta är svårt att känna igen hos flickor och därför löper större risk för underbehandling. För att handha dessa problem krävs det utbildning mot att öka den allmänna medvetenheten om störningen hos flickor och att utrusta lärare, föräldrar, och sjukvårdspersonal med redskapen för att känna igen specifika symtom. Lyckligtvis så har de diagnostiska kriterierna för ADHD utvecklats under åren, mer flicksymtom kan nu identifieras och fler flickor får riktig behandling." [4] Känns argumenten igen?

Men räckte det inte Berit med att det uppdrag du gav var uttänkt av läkemedelsindustrin, måste det också utföras av personer uppköpta av densamma?
I den grupp under myndigheten SBU som utförde ditt uppdrag fanns flera personer som anskaffats av Eli Lilly för att marknadsföra bolagets "ADHD-medicin" - och som skriftligen lovat Eli Lilly att tiga om de skadliga effekterna av psykofarmakan. Hur går det ihop med grundlagskraven på en objektiv, opartisk utredning?

Björn Kadesjö, som ingick i gruppen, förestår Eli Lillys pågående (eller nyligen avslutade) läkemedelsprövning av "ADHD-medicinen" Strattera. Han har i avtal med bolaget lovat att om någon ställer frågor "direkt underrätta Lilly och inte avslöja någon information utan Lillys på förhand givna skriftliga godkännande" [5]. Det här är heller inget nytt för Kadesjö, som redan 2002 skrev på ett liknande tysthetslöfte med läkemedelsföretaget [6]. Kadesjö ingår också i Lillys marknadsföringsteam i Sverige - han ingår i den svenska styrgruppen för bolagets så kallade ADHD-initiativ (EINAQ), vars syfte är att "befrämja medvetenheten, acceptansen, diagnosticeringen och behandlingen av patienter med ADHD" [7]. Kadesjö är "kvalitetsansvarig" för den utbildning som Eli Lilly kommer att ge svensk sjukvårdspersonal under hösten [8].

I slutet av SBU-rapporten kan man också läsa att Kadesjö numera ingår i Eli Lillys Advisory Board, där han får inblick i bolagets marknadsföringsstrategier i Sverige [9] [10].
En annan person i gruppen var psykiatriker Gunilla Thernlund. Också hennes tystnad är köpt av Eli Lilly. Det står inte i SBU-rapporten (där det dock framgår att hon haft uppdrag för Lilly), men Thernlund var, som Kadesjö, delaktig i Lillys läkemedelsprövning av Strattera [11] - den prövning som ska leda till att Läkemedelsverket godkänner medlet för barn och vuxna, trots alla rapporter om skadliga verkningar.
Svenny Kopp, som är den huvudsakliga författaren till SBU-rapporten är Björn Kadesjös underordnade vid den psykiatriska kliniken vid drottning Silvias Barn- och Ungdomsjukhus i Göteborg - den klinik från vilken prövningen av Lillys Strattera har letts.
Men Berit, du kanske inte alls tycker att det är något märkvärdigt eller underligt med att läkemedelsbolag och till dem hörande psykiatriker tillåts utforma politiken. Som du förstår tycker jag tvärtom - det är en katastrof utan like.

Låt mig berätta lite om Eli Lillys affärer:
Under en följd av år har Lilly presenterat sitt bästsäljande antipsykosmedel Zyprexa som "säkert och effektivt". Men nu har mörkläggningen av de dödliga riskerna med denna neuroleptika börjat avslöjas för allmänhet och läkare. En "black box-varning" (allvarligaste varningstext) om ökad risk för dödsfall finns nu på Zyprexa. I juni tvingades Lilly betala 690 miljoner dollar - ungefär 5 miljarder kronor - i skadestånd till 8000 personer som drabbats av diabetes och andra sjukdomar som ett resultat av att ha tagit Zyprexa. Lilly sades ha känt till de skadliga verkningarna under åren 1996-2003, men undanhållit dem från läkare och allmänhet (år 2003 beordrade FDA att varningar om risk för diabetes måste tillföras medlets produktbeskrivning) [12]. I juni lämnade statsåklagaren i Florida in en stämningsansökan mot Lilly om bland annat bolagets marknadsföring av Zyprexa. Lilly meddelade att det var möjligt att andra av bolagets produkter också kunde bli föremål för undersökning och att resultatet kunde bli åtal med böter eller andra bestraffningar som följd [13].

En annan Lilly-medicin som i över ett decennium presenterats som "säker och effektiv" - som "tolereras väl" - är som bekant Prozac (Fontex), som till och med, i USA, för några år sedan godkändes för barn! I april i år meddelade det europeiska läkemedelsverket att starka varningar skulle utfärdas om alla antidepressiva medel (s.k. SSRI- och SNRI-preparat) - däribland Prozac. Dessa psykofarmaka skulle inte ges till barn på grund av den ökade risken för "självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trotsbeteende och ilska) hos barn och unga". [14] Det europeiska läkemedelsverkets beslut var det senaste i raden av varningar om antidepressiva medel till barn som utfärdats under de sista två åren. Nu först har de fakta som bland annat Eli Lilly mörklagt i över ett decennium börjat nå ut till allmänheten. Den brittiska läkartidskriften Lancet skrev på ledarplats i april 2004: "Forskningshistorien om användning av SSRI-preparat [nya antidepressiva medel] vid depressioner hos barn är en historia om förvirring, manipulation, och institutionella misslyckanden. Även om de publicerade bevisen, i bästa fall, var motstridiga så har användningen av SSRI-preparat för att behandla depressioner hos barn uppmuntrats av läkemedelsföretag och läkare jorden runt." [15] Prozaz är den "medicin" i USA om vilken flest biverkningsrapporter inlämnats. Inom ett decennium hade 39 000 biverkningsrapporter inlämnats - och som bekant är det bara några procent av de faktiska skadeeffekterna som rapporteras. Det här betyder att flera miljoner människor drabbats av de skadliga verkningar som Lilly kände till från sina läkemedelsprövningar redan på 80-talet. De skadliga verkningar som patienterna klagade om var bland annat: mani, psykotisk depression, nervositet, ängslan, agitation (vill krypa ur skinnet), fientlighet, hallucinationer, minnesförlust, skakningar, impotens, konvulsioner, sömnlöshet, illamående, självmordsimpulser. [16]

Som du vet Berit har flickorna verkligen varit prioriterade när det gäller att få de antidepressiva medlen - som bevisligen är både skadliga och ineffektiva. Och trots att inget antidepressivt medel är godkänt för barn och ungdomar i Sverige sägs fler än 10 000 barn och ungdomar få dessa medel - däribland alltså Eli Lillys preparat Prozac. Det är till och med så illa att det svenska Läkemedelsverkets kända drogförespråkare (främst Beerman, Ahlqvist-Rastad och Anne-Liis von Knorring), trots att Prozacs skadliga effekter nu är kända hoppas kunna godkänna medlet för den svenska "barnmarknaden". Är inte det fantastiskt?

Lillys nya antidepressiva medel heter Cymbalta. Prozacs patent gick ut 2001, och Lilly behövde få ut ett nytt patenterat antidepressivt medel på marknaden. Men i läkemedelsprövningen av Cymbalta tog en 19-årig helt frisk försöksperson livet av sig - vilket ställde till stora problem för Lilly. Trots allt lyckades bolaget få FDAs godkännande av Cymbalta i mitten av förra året. En undersökning med stöd av offentlighetsprincipen visade senare 13 självmord och runt 40 dödsfall i samband med Cymbalta. Men vad som inte syntes i FDAs dataarkiv var de 5 personer som tog livet av sig vid de kliniska prövningarna av medlet! Och varför fanns det ingen information om dessa dödsfall? Jo, för att Eli Lilly ansåg att den informationen var en "företagshemlighet" - och FDA fick inte avslöja något om dessa dödsfall. Lilly krävde med andra ord att fakta runt dödsfallen skulle hemlighållas. Dr David Graham, den obekväme tjänstemannen på FDA som avslöjade hemlighållna fakta i Vioxx-skandalen, sade: "De flesta av oss betraktar företagshemligheter som en tillverkningsprocess eller namnen på speciella ingredienser, men här anses dödsfall vara en företagshemlighet." [17] I Sverige prioriterar Eli Lilly också kvinnor på så sätt att det antidepressiva medlet Cymbalta säljs som ett medel för urininkontinens; det kallas då Yentreve, men är exakt samma medel. [18] Det ger naturligtvis samma skadliga verkningar som Cymbalta - inklusive självmordsrisk. Tror du kvinnorna som får Yentreve i Sverige blir informerade om att medlet kan ge självmordstankar och självskadligt beteende?

Så Berit, jag hoppas att du efter den informationen är mer villig att ifrågasätta läkemedelsindustrins överhöghet.
Du kan då börja med att ifrågasätta hur personer som anskaffats av Eli Lilly för att marknadsföra ADHD och Strattera - som Kadesjö, Thernlund och Kopp - kan få göra det i SBUs regi. SBU förväntas, som andra statliga myndigheter, följa grundlagens bestämmelser om objektiv handläggning. Myndigheten är "en fristående myndighet som kritiskt granskar de metoder som används i vården för att upptäcka och behandla sjukdom". "Syftet är att ta fram ett opartiskt och vetenskapligt baserat beslutsunderlag." [19]

Hur kan det då komma sig att personer - bundna av tysthetslöften med ett läkemedelsbolag - får utforma denna myndighets rapporter i just det ämne de har tysthetslöfte om? Hur kan det komma sig att de samtidigt som de deltar i en "opartisk handläggning" vid en svensk myndighet gör en läkemedelsprövning som utformats, drivs och betalas av Eli Lilly, av ett medel, Strattera, som genom denna prövning ska få Läkemedelsverkets godkännande att släppas på den svenska marknaden?

Förutom tidigare nämnda experter deltog också Lars Hellgren från Socialstyrelsen i arbetet med "ditt" uppdrag. Visst är det fantastiskt att Hellgren och Kadesjö kommer samman igen; det var ju de som var huvudförfattarna till Socialstyrelsens "kunskapsdokument" om ADHD, som gavs ut 2002, och det var ju de som också är starkt bidragande till den "psykiatrisering" av skolhälsovården som nu ska komma till stånd (alla svenska barn i år 6 och 9 ska under 2006 genomgå en psykiatrisk massundersökning - för att sålla ut de barn som är i behov av psykiatrisk behandling, det vill säga psykofarmaka).

Det speciella med Hellgren är också att de meriter med vilka han sökte sin anställning på Socialstyrelsen, år 2001, numera är försvunna. De kom nämligen enbart från den förra året i en dokumentförstörare inmatade DAMP-forskningen. Hellgren har naturligtvis all rätt i världen att, som vanlig medborgare, slåss för sin före detta chef Christopher Gillberg när den denne åtalades av justitieombudsmannen (JO) förra året. Han har som vanlig medborgare rätt att tycka att både åtalet och domen mot Gillberg var felaktiga och att fritt utrycka detta. Men nu är han inte vilken medborgare som helst. Han är en offentlig tjänsteman på Socialstyrelsen, som i alla lägen förväntas iaktta saklighet och allsidighet. Och i den rollen gäller följande: "Offentliga tjänstemän och läkmannaledamöter i styrelser och nämnder hos staten och kommunerna har som alla andra medborgare rätt till personlig åsiktsfrihet och frihet att omfatta vilken åskådning de vill i politiska, religiösa och andra ideologiska hänseenden. I sin egenskap av företrädare för det allmänna är tjänstemannen däremot skyldig att handla med saklighet och opartiskhet och hålla sina personliga åsikter i schack." [20] Så när Hellgren, som "företrädare för det allmänna", går till storms mot JO och i upprop förklarar att åtalet mot Gillberg är fel har han upphört att vara en opartisk tjänsteman [21]. Och eftersom, i tillägg till det, en hel del av hans arbete (också med den nuvarande rapporten) handlar om att bedöma (effekterna av) Gillbergs (och hans egen) forskning, har han ingen som helst möjlighet att påstå sig vara ojävig. Han borde med andra ord avgå, och han borde naturligtvis inte alls ha befattat sig med det nuvarande uppdraget.

Jag hoppas Berit, att du av den tidigare informationen har fått inblick i att läkemedelsbolags kliniska prövningar är utformade för att ge ett positivt resultat. Man sätter helt enkelt inte igång med olika projekt och satsar inte stora pengar utan att veta att det lönar sig. En person som verkligen vet hur det går till är den medicinska tidskriften British Medical Journals före detta chefredaktör Richard Smith. Han avslöjade hur bolagen fixar sina studier så att de får ett positivt resultat. Det är en fascinerande och skrämmande läsning [22]. Och om det är så att läkemedelsprövningen visar på allvarliga skadliga verkningar av "medicinen" är det ju bara att, som Lilly i fallet med Cymbalta ovan, förklara att dessa (dödsfall) är "företagshemligheter".

Och forskarna har man köpt, de har som Kadesjö och Thernlund skrivit på avtal om att hålla tyst, de får inte släppa ut någon negativ information utan Eli Lillys godkännande. Och om de fortsätter att sjunga den sång som bolagen vill höra så kommer de att ha sin framtid säkrad. De kommer som Kadesjö att bli bjudna på flygresor och konferenser, de kommer att få hålla presentationer om de mycket goda effekterna av läkemedelsbolagets mirakelmediciner och de kommer att ha en karriär som går rakt upp.

Nu har du fått "ditt" uppdrag utfört Berit. Det innebär att det snart kommer att råda jämställdhet på ADHD-marknaden. Det kommer inte längre att vara 87 procent pojkar som får "ADHD-medicin", det kommer att gå mot en lika stor andel flickor som pojkar. Uppmärksamheten på flickornas osynliga ADHD-symtom kommer att innebära att också flickorna kommer att få amfetamin och Eli Lillys nya medel Strattera.
Du har kanske inte hört det - och du kommer inte att kunna läsa något om det i SBU-rapporten eftersom inblandade personer har tystnadsavtal - men både amfetaminpreparaten och Strattera ger faktiskt allvarliga skadliga effekter - också i låga doser. Visste du det?

Den 29 juni tillkännagav en grupp under det amerikanska läkemedelsverket FDA att man skulle göra en större översyn av de skadliga effekterna av amfetaminpreparaten. Man varnade också för att amfetaminpreparat, som det i Sverige godkända Concerta kunde ge "självmordstankar, hallucinationer och våldsamt beteende", hjärtkomplikationer och psykotiskt beteende [23], [24]. Du kan i SBU-rapporten inte heller läsa något om att den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten tidigare i år drog in det vanliga amfetaminpreparatet Adderall XR. Det hade framkommit att 20 personer som tog "medicinen" lidit en plötslig död, orsakad av hjärtskador. 14 av de 20 var barn. Den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten skrev att man "dragit in försäljningstillståndet för produkten på grund av säkerhetsinformation om sambandet med plötslig död, hjärtrelaterade dödsfall, och hjärnblödningar bland barn och vuxna som tog de vanliga rekommenderade doserna av Adderall…" [25] Läkemedelsbolagets överklagande ledde dock till att myndigheten så småningom tvingades släppa ut produkten på marknaden igen. Det var orättvist att bara dra in Adderall eftersom andra amfetaminpreparat också gav dessa risker - om nu den vetskapen kan vara till någon tröst för dem som drabbats.

Och hur är det med det medel som Kadesjö marknadsför i Sverige, Eli Lillys Strattera? Bolaget tvingades i slutet av förra året varna för att medlet kunde orsaka allvarliga leverskador [26]. Och inte nog med det - för några månader sedan varnade det europeiska läkemedelsverket (EMEA) för att Strattera kunde skapa "fientlighet och emotionell labilitet" hos barn [27]. Och nu senast har till och med FDA - som av tradition har ett mycket intimt förhållande med läkemedelsindustrin - dragit öronen åt sig. Man gör en större granskning av de skadliga effekterna av Strattera [28].

Så Berit, nu har du prioriterat läkemedelsbolagens tillväxt och sett till att de får profitera på både pojkar och flickor.
När tänker du prioritera barnen?

Janne Larsson
skribent/lärare
janne.olov.larsson@telia.com


Referenser
[1] Andnor, DN-debatt, "Flickors ohälsa negligeras", 20 maj 2003,
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=142617

[2] Biederman, Girls With ADHD Less Likely Than Boys With ADHD to Be Disruptive, Reuters Health, 23 juli 1999, http://www.fact.on.ca/newpaper/re990723.htm

[3] Joseph Biederman, M.D., Professor, Department of Psychiatry, Harvard University Medical School; Chief of the Program in Pediatric Psychopharmacology, Massachusetts General Hospital, Boston, MA. Research support from Shire, Eli Lilly, Wyeth, Pfizer, Cephalon, Janssen, and Noven. Speakers bureau for GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Pfizer, Wyeth, Shire, Alza, and Cephalon. Scientific Advisory Board for Eli Lilly, Celltech, Shire, Noven, and Alza/McNeil. (J. Clin. Psychiatry 2002;63:s12) Research on the effect of long-release Adderall on children with attention-deficit hyperactivity disorder funded by Shire Pharmaceuticals, the maker of Adderall. (Pediatrics 2002;110:258-66)

[4] Quinn, Wigal, Perceptions of Girls and ADHD: Results From a National Survey, 5 april 2004,
http://www.medscape.com/pages/sites/infosite/adderall/article-publications

[5] Lilly, Kadesjö, Confidentiality agreement, 8 februari 2005.

[6] Lilly, Kadesjö, Confidentiality agreement, 26 november 2002.

[7] Hemsidan EINAQ, http://www.einaq.org/index.php3

[8] EINAQ, ADHD-utbildning, http://www.lilly.se/terapiomraden/adhd/lakar_einaqutb.html

[9] SBU-rapporten, ADHD hos flickor, s. 163, maj 2005, http://www.sbu.se/Filer/content0/dokument/ADHD.pdf

[10] Hemsidan EINAQ http://www.einaq.org/faculty.php3

[11] Eli Lilly, ansökan till etikprövningsnämnden i Göteborg, 2 februari 2005.

[12] New York Times, Popular Drugs For Dementia Tied to Deaths, 12 april 2005,
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F1061FFD395A0C718DDDAD0894DD404482

[13] Information från Eli Lilly, 3 augusti 2005, Sid 7-8,
http://www.shareholder.com/common/edgar/59478/950137-05-9478/05-00.pdf

[14] EMEA, pressmeddelande, European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents, 25 april 2005, http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/12891805en.pdf

[15] Editorial; Depressing research; Lancet 2004; 363: 1335, http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673604160807/fulltext

[16] Se forskning av bland annat David Healy och Robert Whitaker.

[17] Lentzer/Pyke, Was Traci Johnson driven to suicide by anti-depressants? That's a trade secret, say US officials, The Independent, 19 juni 2005, http://news.independent.co.uk/uk/health_medical/article226432.ece
Tillgänglig på http://ibsgroup.org/groupee/forums/a/tpc/f/70210261/m/489102161

[18] Kilens konsumentmagasin, Ny medicin mot inkontinens är ett antidepressivt medel, s. 3, mars 2005, http://www.kilen.org/index.htm

[19] SBUs hemsida, Om SBU, http://www.sbu.se/www/index.asp

[20] Wennergren, Offentlig förvaltning i arbete, s. 66, 2001.

[21] Hellgren och andra, Upprop Dagens Medicin, 23 mars 2005.

[22] Richard Smith, Medical Journals are an extension of the marketing arm of pharmaceutical companies, Public Library of Science, maj 2005,
http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pmed.0020138

Utdrag ur artikel: Examples of Methods for Pharmaceutical Companies to Get the Results They Want from Clinical Trials:
Conduct a trial of your drug against a treatment known to be inferior.
Trial your drugs against too low a dose of a competitor drug.
Conduct a trial of your drug against too high a dose of a competitor drug (making your drug seem less toxic).
Conduct trials that are too small to show differences from competitor drugs.
Use multiple endpoints in the trial and select for publication those that give favourable results.
Do multicentre trials and select for publication results from centres that are favourable.
Conduct subgroup analyses and select for publication those that are favourable.
Present results that are most likely to impress-for example, reduction in relative rather than absolute risk.

[23] CBS News, FDA Looks Into ADHD Drugs, 29 juni 2005, http://www.cbsnews.com/stories/2005/06/29/health/main705183.shtml

[24] Medpage Today, FDA Says It Plans Label Changes for Concerta and Ritalin, 29 juni 2005, http://www.medpagetoday.com/Psychiatry/AttentionDeficitDisorder/tb/1294

[25] Health Canada, Advisory, 9 februari 2005,
http://www.hc-sc.gc.ca/english/protection/warnings/2005/2005_01.html

[26] TheStreet.com, Eli Lilly off on Drug Label Warning, 17 december 2004,
http://www.thestreet.com/_tscs/stocks/biotech/10199768.html

[27] EMEA, pressmeddelande, European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents, 25 april 2005, http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/12891805en.pdf

[28] Reuters, U.S. officials urged to speak out about ADHD drugs, 30 juni 2005, http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/N30573606.htm


 

 

Copyright © 2006 CCHR. Alla rättigheter förbehållna.